Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Viri (financiranje)

LOGICAL projekt se izvaja preko CENTRAL EUROPE programa , ki ga sofinancira ERDF

Glede na strateški položaj Srednje Evrope med vodilnimi evropskimi industrijskimi regijami in nastajajočimi tržišči, se povečuje področna pomembnost za tovorni transport  in  poslovodenje. Zato logistični sektor predstavlja pomemben vir za gospodarsko rast in poslovanje. Glede na kompleksnost in pogostost operacij, sodoben IKT predstavlja pomembno konkurenčno prednost.  Against this background, je primerno, da šest večjih Srednje Evrope logističnih središč  obvladujejo svoje zmogljivosti  za prenos računalništva v oblaku v logistiko, kot  izhaja iz nedavnega “InterLogGrid” raziskovalnega projekta in skupno pripomorejo, da postane to orodje do polne operativvne zmogljivosti.

Z ozirom na te strategije se LOGICAL usmerja k

  1. Promociji inovatinosti,
  2. Dostopu in uporabi modernih IKT storitev,
  3. Povečanju konkurenčnosti,
  4. Večjemu sodelovanju med raziskovalnim delom in poslovanjem,
  5. Okrepitvi human capacities za uporabo inovativnih IKT orodij in
  6. Bolj vzdržnemu tovornemu transportu.

(1) Akcijski Načrt Logistike tovornega prometa Evropske komisije (The European Commission’s Freight Transport Logistics Action Plan) (COM (2007) 607) je določil možen prispevek IKT k somodalnosti, upravljanju tovora med bolje povezanimi podjetji, infrastructure providers, and administrations kot prioritetne aktivnosti (#1: E-Tovorni promet in intelignetni transportni sistemi). Sporočilo opisuje vizijo “Spremljanje tovora prek interneta”, kjer bodo podatki varno dostopni na spletu. Koncept računalništva v oblaku LOGICAL praktično izvaja to vizijo glede na to, da se je praktična uporaba univerzalnega IKT začela vsaj na šestih virtualno povezanih logističnih središčih v srednji Evropi. Kot je bilo poudarjeno med razgovori na vodilnem IKT sejmu (CeBIT; npr. predstavitev Microsofta),  izbrani pristop računalništva v oblaku predstavlja nastajajočo in visoko inovativno tehnologijo. Nadalje uporaba tega orodja povečuje podjetjem  možnosti uporabe zadnjih rezultatov raziskav pri njihovem vsakodnevnem delu.

(2) LOGICAL pospešuje  računalništvo v oblaku za oranje ledine IKT inovacijam za spodbujanje interoperabilnosti v logističnem sektorju. Uvajanje novega orodja na vsaj šestih vodilnih srednjeveropskih logističnih središčih  se začenja skupno  s poslovnimi predstavniki, ki so kot polni partnerji vključeni v  LOGICAL kakor tudi s participativnimi pristopi (npr. delavnice ali odzivni seznanitveni sestanki stanja projekta).

(3) Projekt prispeva k povečanju konkurenčnosti multimodalnih središč kot lokacij za poslovne aktivnosti v logistiki na eni strani, in k doseganju konkurenčnosti podjetij iz  teh središč.  Prvo se doseže s tem, ko računalništvo v oblaku ponuja dostop do sistemov globalnih akterjev in združuje sisteme institucionalnih akterjev, in  to se mora  smatrati kot pomemben lokacijski faktor. Še posebno majhna podjetja lahko na teh lokacijah znižajo svoje stroške, zato ker so odpravljeni visoki vstopni stroški, ki predstavljajo ozka grla za učinkovito sodelovanje.

(4) S pomočjo LOGICAL-a se izboljšuje sodelovanje med logističnimi udeleženci in raziskovalci. To je že poudarjeno s sestavo interdisciplinarnega  partnerstva.  Projektna metodologija predvideva tesno in medsebojno povezanost  pri izvajanju vseh aktivnosti, kjer so kombinirane aktivnosti obeh strani.

(5) Za zagotovitev razvoja veščin in znanja  sledi vpeljava novega orodja, mednarodni seminarji so namenjeni zaposlenim  v logistiki in vzpostavljena je platforma e-učenja. Zagotovljene zmogljivosti prispevajo k večji produktivnosti logističnih podjetij.

(6) Sposobnost “LOGICAL Cloud”-a  za upravljanje blagovnih tokov različnih transportnih operaterjev povečuje privlačnost čistejših transportnih opcij (vlak, ladijske odpreme). LOGICAL  ima zatorej pozitivne učinke na okolje.

schematic representation of global commodity flows
(reference: PSI Logistics GmbH)

Osnovne informacije v zvezi z intervencijskim področjem

Sprejemljiv dostop  do podatkov in  programsko upravljanje ter učinkovito multi-modalno  sodelovanja  logističnih akterjev so predpogoji za gospodarski razvoj in rast v tem visoko konkurenčnem sektorju. Srednje evropska logistična središča so pod znatnim pritiskom pri pospeševanju zmogljivosti za upravljanje povečane količine tovora medtem ko se manipulacijski čas krajša. To pa  od nosilcev dejavnosti zahteva , da v celoti izkoristijo IKT storitve  in da majhna podjetja  povežejo svoje  zmogljivosti ”b2b” sodelovanja, vključno z njihovo zmožnostjo, da vzajemno delujejo z  globalnimi akterji v  logistiki. V svojem sporočilu “Akcijski načrt  logistike tovornega prometa” (COM (2007) 607 final), Evropska komisija opredeljuje e-tovorne in inteligetne transportne sisteme kot glavno prioriteto pri izkoriščanju maksimaln prispevka logistike k gospodarski rasti, zaposlovanju in dodani vrednosti.  Enaka  zasnova idej je bila vključena v srednjeevropski operativni program .

LOGICAL odziv na AoI 2.2 – Z razvijanjem multimodalnega logističnega sodelovanja, ki predvideva akcije za reševanje  problemov z infrastrukturnimi sistemi in logističnimi operaterji. Ti problemi predstavljajo  izziv, saj sta v današnjem logističnem sektorju razpoložljivost in dostopnost do podatkov predpogoja za vse poslovne dejavnosti. Zbiranje, gostovanje in vodenje podatkov vodi do znatnih stroškov in ponavadi jih podjetja izvajajo posamično.  To pa predstavlja izziv za ustvarjanje svojih lastnih kapacitet za analiziranje podatkov in za predvidevanje tržne dinamike. Poleg tega, mora  vsako podjetje samo oceniti svojo skladnost z varovanjem podatkov in zaupnostjo podatkov kakor tudi smernicami glede zaupnosti.Tudi dostop do programske opreme za upravljanje podatkov. Nenazadnje, povečane zmogljivosti upravljanja podatkov logističnih središč pogosto zaostajajo za naraščajočimi potrebami.

Poleg tega logistični sektor potrebuje fleksibilna IKT orodja, ki se zlahka prilagodijo novim  tržnim dinamikam, ne da bi bila potrebna zamenjava ali drago  posodabljanje obstoječih sistemov. To v še večji meri zadeva upravljanje tovornega transporta med logističnimi središči in  pospeševanje intermodalnega sodelovanj , zato je še posebno v času ekonomske oživitve potrebna optimizacija postopkov.

LOGICAL partnerji se zavedajo teh izzivov in omejitev ter so zato skupno razvili pristop kako lahko prenesti  rezultate iz raziskovalnega projekta “InterLogGrid« v zvezi z računalništvom v oblaku na logistični sektor. Računalništvo v oblaku se lahko odziva na zgoraj navedeno problematiko tako da ponudi orodje, ki je stroškovno učinkovito, univerzalno  in ga je možno enostavno nadgrajevati: skladiščenje in gostovanje vseh pomembnih podatkov je centralno, lahko ga izvaja en izvajalec storitev, kar pomeni znatno ekonomijo obsega, ker se tako izognemo stroškom za lastno računalniško opremo, računalniški program in osebje za vzdrževanje ni potrebno.

Vsi podatki enega središča so skladiščeni v oblaku, ki je lahko dostopen vsem udeležencem. Varovanje podatkov in varnostna problematika se lahko primerno rešujeta in nove dinamike se odkrijejo takoj. Z razširitvijo na koncept mrežnega računalništva, se sistemi računalništva v oblaku razvijajo in nove komponente se lahko hitro dodajo, ne da bi bila potrebna vpeljava celotnega novega sistema. Poleg tega je predvidena cenovna struktura sistema «plačilo glede na uporabo«, ki znatno zmanjšuje vstopne tržne stroške za mala podjetja. Skozi skupno oblačno arhitekturo in medsebojnih povezav oblakov, so lahko podatki iz oblaka različnih logističnih središč medsebojno povezani. Zato predvideno orodje računalništva v oblaku rešuje ozka grla pri ”b2b”  sodelovanju in poenostavlja  veliko  dostopnost do  upravljanja podatkov,  tako da omogoča izkoriščenost vseh potencialov multimodalnega sodelovanja med  podjetji različnih velikosti in pretovor tovora na in med večjimi srednjeevropskimi logističnimi središči.

 

Zgodovina projektne ideje

V okviru CADSES projekta CITYREGIO II, je vodja projekta začel proces, ki je leta 2008 privedel do vzpostavitve institucionalizirane strukture logističnega grozda v Leipziški regiji. Mrežno združenje Leipzig-Halle ima več kot 100 članov, ki predstavljajo podjetja različnih velikosti, univerze in javni organi. Člani mreže so določili dostop do  modernih  IT orodij kot ključni faktor za povečanje njihove konkurenčnosti. Še posebno visoki transakcijski stroški, ki ovirajo intermodalno sodelovanje med majhnimi podjetji in globalnimi akterji z lastnim informacijskim sistemom upravljanja omejuje interoperabilnost logističnih podjetij. V okviru »InterLogGrid« raziskovalnega projekta, ki ga je začelo nemško Ministrstvo za šolstvo in raziskovanje, se je koncept računalništva v oblaku razvil za premostitev tega ozkega grla.  Na sestanku z logističnimi akterji iz Bologne (CITYREGIO II) in Wroclawa(v sodelovanju v VIA REGIA+) so uvedli koncept, ki je privedel  do ideje do njegove izvedbe v mednarodnem projektu.

Partnerstvo se je razširilo na druga pomembna srednje evropska vozlišča za sprostitev  vseh potencialov večoblačnega koncepta, kjer je veliko število logističnih središč virtualno povezano.  LOGICAL združenje predstavlja tovorne transportne centre, letalska vozlišča, celinska in pomorska pristanišča in večjega operaterja železniškega tovornega transporta iz šestih držav tega programskega področja.  Slednji se vsi zavedajo tehničnih možnosti računalništva v oblaku za izboljšanje interoperabilnosti podjetij, ki poslujejo na eni lokaciji in za  optimizacijo mednarodnega intermodalnega tovornega  transporta. Partnerji LOGICAL se smatrajo kot pionirska skupina, ki razvija in testira visoko inovativno IT orodje, ki ima moč za povečanje strateške pomembnosti  tovornega transporta srednje Evrope med severom in jugom, starimi in novimi članicami Evropske Unije in razvijajočim se vzhodnoevropskimi tržišči. Zato je prenos orodja na druge lokacije prioriteta.